copyright

Copyright en voorwaarden

Copyright: Astra Sweets NV. Alle rechten voorbehouden.

I. Voorwaarden gebruik website

1. Het gebruik van deze site impliceert dat u deze voorwaarden aanvaardt
Uw toegang tot de website www.frisiasnoep.nl en het gebruik ervan is gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden en onderhevig aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Door deze site te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en erkent u dat zij alle andere overeenkomsten ter zake tussen u en Astra Faam B.V. (de "onderneming") vervangen. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet volledig en zonder voorbehoud onderschrijft of aanvaardt, gelieve deze site dan te verlaten.

2. Eigendom van de inhoud
De onderneming is een dochteronderneming van Astra Sweets N.V. De site en de volledige inhoud ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle teksten en foto's ("inhoud") zijn behoudens andersluidende vermelding auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Astra Faam B.V. of andere rechthebbenden. Het gebruik van de inhoud, behalve zoals voorzien in deze gebruiksvoorwaarden, zonder de schriftelijke toelating van de eigenaar van de inhoud, is streng verboden. De gebruiker weze gewaarschuwd dat Astra Faam B.V. zijn intellectuele eigendomsrechten op agressieve wijze en met inzet van alle rechtsmiddelen zal doen naleven, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.

3. Uw gebruik van de site
De onderneming kent u een beperkt, persoonlijk, onoverdraagbaar, onverhandelbaar en herroepelijk recht toe om de site als volgt te gebruiken:

• met uitzondering van de afbeeldingen van mensen of plaatsen die niet zijn opgenomen in de rubriek "Pers" van de site mag u de inhoud alleen downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat u ook alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen overneemt;
• u mag geen afbeeldingen van mensen of plaatsen gebruiken die niet zijn opgenomen in de rubriek "Pers" van de site zonder de schriftelijke toelating van de onderneming;
• de inhoud van de rubriek "Pers" van de site mag niet worden gereproduceerd;
• u mag de inhoud niet verdelen, aanpassen, kopiëren (behalve zoals hierboven beschreven), doorgeven, vertonen, hergebruiken, reproduceren, publiceren, in licentie geven of nemen, creatief bewerken, overdragen, verkopen of op een andere manier gebruiken zonder de schriftelijke toelating van de onderneming;
• het is u verboden de site te gebruiken om verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch, profaan of ander materiaal te posten of door te geven dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op de wet kan vormen - de onderneming zal haar onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan politie- of andere ordehandhavingdiensten en aan alle gerechtelijke verzoeken of bevelen om de identiteit te onthullen van mensen die dergelijk materiaal of dergelijke informatie posten of doorgeven;
en
het is u verboden de site te gebruiken om te adverteren of commerciële acties te voeren.
De onderneming zal alle passende maatregelen nemen tegen gebruikers die deze beperkingen niet naleven .
Door het aanvaarden van de huidige voorwarden gaat U ermee akkoord dat de onderneming willekeurig uw gebruik van de site onmiddellijk mag beëindigen of opschorten bij gelijk welke inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en alle andere specifieke voorwaarden. Bij een opschorting of beëindiging in die zin moet u onmiddellijk (a) het gebruik van de site stopzetten, en (b) alle kopieën vernietigen die u eventueel van bepaalde delen van de inhoud hebt gemaakt.

4. Privacy
Alle persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw telefoonnummer of uw e-mailadres) die u elektronisch of anderszins doorgeeft aan de site, worden door de onderneming gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van de site. Alle andere berichten of mededelingen die u op de site post zoals vragen, commentaar, suggesties en dergelijke, worden verwerkt als niet-vertrouwelijk en niet-beschermd. Astra Faam B.V., Liniestraat 19, 4816 BG Breda of één van haar verbonden vennootschappen, zullen de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zij mogen deze gegevens gebruiken voor de commerciële promotie van hun producten en diensten, met inbegrip van de producten en diensten van hun filialen. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem betrekking hebben en kan in voorkomend geval de rechtzetting of het schrappen ervan vragen aan Astra Faam B.V. via de site onder Service.

5. Exoneratieclausule
Alle inhoud is onderhevig aan wijzigingen en wordt u ter beschikking gesteld "Zoals is", zonder expliciete of impliciete garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Onverminderd het voorgaande, garandeert noch bevestigt de onderneming dat uw gebruik van enige inhoud van de site geen inbreuk pleegt op de rechten van derden, noch dat de inhoud correct, volledig en up-to-date is. Aanvullend en onder verwijzing naar de aanwezigheid van discussies, chatsessies, berichten, verzendingen, bulletin-boards en dergelijke op de site wijst de onderneming alle aansprakelijkheid af voor, of voortvloeiend uit, verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch of profaan materiaal of ander materiaal dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk of aansporend tot strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op enige wet kan vormen op een van de rubrieken van de site.

6. Uitsluiting van aansprakelijkheid
U gebruikt de site op eigen risico. Astra Sweets N.V. noch Astra Faam B.V., de dochterondernemingen, de gelieerde bedrijven, de woordvoerders of directeurs, de vertegenwoordigers of de andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, de productie of de levering van de site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit of gelinkt aan het gebruik van deze site of zijn inhoud, wordt het op basis van contractueel, strafwettelijk of burgerlijke aansprakelijkheid.

7. Koppelingen naar de sites van derden
De site kan links bevatten naar sites van derden of sites die door anderen worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. De onderneming heeft geen zeggenschap over, en is niet verantwoordelijk voor, de inhoud, het privacybeleid of de veiligheid van die sites. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande wijst de onderneming uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af mochten die sites:

• een inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
• onnauwkeurig, onvolledig of misleidend zijn;
• niet verhandelbaar of geschikt voor een bepaald doel zijn;
• niet voorzien in de vereiste veiligheid;
• virussen of andere items van destructieve aard bevatten;
of
• lasterlijk of schandelijk zijn.
• De onderneming onderschrijft evenmin de inhoud, de producten of de diensten die op dergelijke sites worden aangeboden. Als u een koppeling naar dergelijke sites of de site tot stand brengt, doet u dat op eigen risico en zonder de toestemming van de onderneming.

8. Kinderen
Onderneming wenst bijzondere aandacht te schenken aan de bescherming van persoonlijke gegevens van kinderen. Verschillende spelletjes en een discussieruimte worden aangeboden op onze websites. Bij het gebruik van deze, dient onze Chat Policy in acht te worden genomen (zie Gedragscode - Chat Policy van de website).

Wij verzamelen enkel beperkte persoonsgegevens van kinderen van 12 jaar en jonger, als het verzamelen van die gegevens noodzakelijk is om aan een specifiek verzoek van het kind te voldoen. Zo zullen wij bijvoorbeeld een e-mail adres opvragen wanneer het kind ons verzoekt om hem/haar een screensaver toe te sturen. Wij zullen het e-mail adres onmiddellijk uit onze bestanden verwijderen zodra aan het verzoek van het kind is voldaan. Wij kunnen ook een email adres opvragen om een kind te laten deelnemen aan een wedstrijd. In bepaalde gevallen zullen wij ook een email adres van een ouder opvragen zodat wij van die ouder om toestemming kunnen vragen.

Kinderen en personen beneden 18 jaar worden aangeraden toestemming te vragen aan ouders of voogd voor ze persoonlijke gegevens aan deze site bezorgen. Wij raden ouders aan om de online activiteiten van hun kinderen regelmatig na te trekken. De onderneming mag te allen tijde en zonder kennisgeving deze gebruiksvoorwaarden herzien door deze publicatie te actualiseren. Die herzieningen zijn bindend, zodat u periodiek deze pagina moet raadplegen om de actuele gebruiksvoorwaarden te overlopen. Er zal een kennisgeving op de site worden gepubliceerd telkens wanneer de gebruiksvoorwaarden op significante wijze worden aangepast.

10. Toepasselijk recht en rechtsgebied
Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site worden geregeld door de wetten van Nederland ongeacht de keuze van de wettelijke bepalingen. Eventuele geschillen die voortvloeien uit, verband houden met of verwijzen naar deze gebruiksvoorwaarden en/of deze site of waarin deze gebruiksvoorwaarden en/of deze site een materieel feit zijn, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank in Breda.

II. Gedragscode - Chat Policy van de website

Je hebt ongetwijfeld al gehoord dat je de laatste tijd moet uitkijken met het internet en chatten. Misschien denk je dat het jou niet overkomt, maar vergis je niet: misbruiken gebeuren wel degelijk, vandaar dat we je volgende praktische tips willen geven om jezelf of je vrienden te beschermen.

Chattips:
- Tijdens het chatten weet je niet altijd met wie je te maken hebt.
- Sommige mensen doen zich anders voor tijdens het chatten dan ze in werkelijkheid zijn.
- Doe jij je ook niet anders voor dan je bent! Het is soms wel cool, maar het kan gevaarlijk zijn.
- Geef geen persoonlijke informatie prijs. Je vrienden weten wie je bent in levende lijve, dus hoef je geen persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer, adres, geheime code, ... door te geven.
- Als je naar iemand belt met de gsm, schakel dan je nummerherkenning uit. Zo behoud je de controle over wat je meedeelt.
- Laat het communiceren zoveel mogelijk via de chattool gebeuren en gebruik zo weinig mogelijk email. Je zou niet de eerste zijn die de volgende weken massaal gespamd wordt!
- Als je chat met onbekenden, en je wil per se een email adres geven, vraag dan een gratis email adres aan bij bijvoorbeeld Hotmail of Yahoo.
- Geef jezelf niet teveel bloot en ga niet te diep in op persoonlijke vragen
- Geef ook geen persoonlijke gegevens van je vrienden.
- Beëindig bij seksueel ongewenste, racistische of andere ongeschikte taal het gesprek. Verwittig de verantwoordelijke van de chatroom.

Chat-date rules (voor als je met iemand in 'het echt' wil afspreken):
- Let op als je privé met iemand afspreekt: die coole boy of die leuke meid kan in het echt iemand helemaal anders zijn!
- Als je besluit in te gaan op een chat-date, vertel dan altijd aan iemand wat je gaat doen en waar je zult zijn.
- Zorg ervoor dat je steeds iemand kunt verwittigen als je in de problemen komt.
- Spreek af op een veilige, publieke plek, dicht bij veel mensen die je kunnen helpen als je in de problemen raakt.
- Zorg voor je eigen vervoer en maak dat niet afhankelijk bent van van degene die je ontmoet om terug te keren naar huis.

III. Fair-play handvest op de website

Waarom een fair-play handvest ?

Het is belangrijk dat alle gebruikers van de virtuele www.frisiasnoep.nl gemeenschap in alle omstandigheden het reglement van de gemeenschap naleven zodat iedereen een gelijke kans heeft om een prijs te winnen.

Om aan de verschillende wedstrijden op de site deel te nemen en een prijs te kunnen winnen, ben je aan een aantal verplichtingen en gedragingen, zoals hieronder beschreven, gehouden :

1) Ik reken op mijn talent en mijn vaardigheden om te winnen en zal daarom niet vals spelen ;
2) Ik ben ervan bewust dat, om de kans een prijs te winnen ook aan andere spelers te laten, er maximum 1 prijs per week en per fysiek adres en wedstrijd gewonnen kan worden, met een maximum van 4 prijzen per twee maanden ;
3) Ik respecteer de beslissingen van het www.frisiasnoep.nl team zonder hun integriteit te betwijfelen ;
4) Ik respecteer alle reglementen en zal deze nooit schenden ;
5) Ik zal als een ware ambassadeur van dit handvest handelen door anderen om mij heen de onderhavige bepalingen te helpen respecteren.

Elke speler is zelf verantwoordelijk voor de eigen faire instelling. In geval dat er een overtreding ten opzichte van dit handvest vastgesteld wordt, behoudt het www.frisisasnoep.nl team het recht om deze te bestraffen.

Copyright © 2009
Astra Sweets N.V. / Astra Faam B.V.. Alle rechten voorbehouden.
Astra Faam B.V. Liniestraat 19, 4816BG B